از آنفلوانزا تا طاعون؛ روند ابداع ۱۲ واکسن در طول تاریخ
قطار تولید واکسن از ایستگاه واکسن آبله آغاز شد و در ادامه راه، در ایستگاه کرونا توقفی کوتاه داشت؛ اما قطار واکسن‌سازی پرسرعت و باشتاب به حرکت خود ادامه می‌دهد، زیرا ظهور بیماری‌های نوپَدید نشان می‌دهد که شاید این قطار هیچگاه به ایستگاه پایانی نرسد. واژه “واکسن” با نام “ادوارد جنر” (Edward Jenner)، دانشمند انگلیسی و پدر ایمنی‌شناسی جهان گره خورده است؛ دانشمندی که مفهوم واکسن را توسعه داده و واکسن آبله (smallpox vaccine) را در سال ۱۷۹۶ به عنوان نخستین واکسن جهان تولید کرد.

قشم فور یو