تصاویر: بیمارستان حیوانات
افزایش جمعیت انسانی، گسترش شهر‌ها و پیشرفت تکنولوژی باعث برداشت بی‌رویه از منابع طبیعی و بر هم خوردن نظم طبیعت و محدودشدن زیستگاه‌های طبیعی شده است. گسترش راه‌های ارتباطی بدون درنظر گرفتن کریدور‌های مهاجرتی حیات وحش یکی از مهمترین علل مرگ و میر حیوانات است و تاثیر بسزایی در کاهش جمعیت آن‌ها دارد که البته این موضوع در گونه‌های در معرض خطر انقراض بسیار نگران کننده‌تر است. حفاظت و احترام به حیوانات در محیط شهر‌ها وظیفه‌ای همگانی است که به فرهنگ سازی نیاز دارد. در شهر کرمانشاه در غرب ایران، کلینیک دامپزشکی وجود دارد که پزشکان آن حیوانات وحشی و آسیب دیده محیط شهری را به بدون دریافت هزینه مداوا می‌کنند.

قشم فور یو