تصاویر: "تداعی"
“تداعی” یک پیوند روانی میان مفاهیم، رخداد‌ها یا حالات ذهنی است که معمولا از تجارب خاصی که فرد آن‌ها را دیده، شنیده و یا به نوعی لمس کرده ریشه می‌گیرند. قوانین تداعی، پوششی برای تعدادی تعمیم‌های تجربی و نظری در مورد چگونگی تشکیل تداعی‌ها است. یکی از این قوانین، “مجاورت (contiguity)” است که طبق آن، چیزهایی که در زمان و مکان واحد، توأما روی دهند با هم پیوستگی پیدا می‌کنند. یکی دیگر از قوانین تداعی مشتمل است بر “تکرار (repetition)” که طبق آن، اجزایی که به طور مکرر تواما روی می‌دهند به هم مربوط می‌شوند. همچنین “مشابهت (similarity)” یکی دیگر از این قوانین است که طبق آن، محرک‌هایی که دارای خصوصیات و منبع مشابهی هستند با هم ارتباط پیدا می‌کنند.

قشم فور یو