تصاویر: رژه دریایی رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش
رزمایش بزرگ مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش با برگزاری رژه شناورهای سطحی و زیر سطحی به کار خود پایان داد.

قشم فور یو