تصاویر: موزه کوهنوردی – همدان
نخستین موزه تخصصی کوهنوردی کشور در همدان به عنوان گنجینه‌ای ماندگار از فرزندان کوهستان، خانه ابدی را برای آثار و عکس‌های شخصیت‌های برجسته صعود کننده به قله‌های مرتفع و مهم جهان ایجاد کرده و هم اینک متولیان آن به دنبال ثبت نخستین موزه ملی کوهنوردی هستند. این آثار مربوط به سال ۱۳۳۰ تاکنون است و قدمت برخی وسایل به سال ۱۳۲۰ باز می‌گردد و پیشرفت کوهنوردی در همدان را نشان می‌دهد که شامل لوازم و تجهیزات، مکتوبات و کتب اهدایی جامعه کوهنوردی شامل دو بخش عکس‌ها و مرور خاطرات پیشکسوتان این موزه تخصصی است.

قشم فور یو