تصاویر: گونه های مختلف پرندگان در «شیراز»
مطبوع بودن آب و هوای شیراز و اقلیم این شهر، هر ساله پرندگان مهاجر را به مزارع و آبراهه های این شهر می کشاند. وجود گونه های مختلف پرنده ها گواه این مدعاست.

قشم فور یو