تغییر تنظیمات رصدی "جیمز وب" برای جلوگیری از برخورد ریزشهاب‌سنگ‌ها
جدیدترین تلسکوپ فضایی ناسا پس از تجربه کردن چند برخورد، راهبرد رصدی خود را برای جلوگیری از برخورد آینه‌اش با سنگ‌های فضایی کوچک تغییر می‌دهد. “لی فاینبرگ” (Lee Feinberg)، مدیر عنصر نوری تلسکوپ جیمز وب در “مرکز پرواز‌های فضایی گادرد” (GSFC) ناسا گفت: ریزشهاب‌سنگ‌هایی که به صورت رودررو به آینه برخورد می‌کنند، تا دو برابر سرعت نسبی و تا چهار برابر انرژی جنبشی دارند. بنابراین، اجتناب از آن در صورت امکان، به افزایش عملکرد اپتیکی تلسکوپ برای چندین دهه کمک می‌کند.

قشم فور یو