ویدیو / مقاومت باورنکردنی پل بدون ستون در چین با حضور کامیونی به وزن ۴۰ تن
کامیونی به وزن ۴۰ تن از روی پلی بدون ستون در چونگ کینگ چین عبور کرد.

قشم فور یو