ویدیو / پرتاب تخم مرغ به پادشاه انگلستان
در یورک، یک فرد ناشناس چند تخم مرغ را به سمت چارلز و همسرش پرتاب کرد و فریاد زد که بریتانیا “بر خون بردگان ساخته شده است”. این شخص بازداشت شده است.

قشم فور یو