تصاویر: بارش برف در نصف جهان
چهره شهر اصفهان با بارش برف سه‌شنبه ( ۲۰ دی ۱۴۰۱ )‌ پس از چند سال‌، سپیدپوش شد و شادمانی شهروندان را در روزهای سرد زمستانی به‌همراه داشت. در سال های اخیر، بارش برف گهگاهی به اصفهان می رسید اما آنچنان قوی نبود که بتواند چهره شهر را سفیدپوش کند و فقط در برخی نقاط مانند ارتفاعات قابل رویت بود.

قشم فور یو