تصاویر: تشییع پیکر دکتر "ناصر تکمیل همایون"
پیکر دکتر “ناصر تکمیل همایون” از تاریخ نگاران و جامعه شناس ایران، امروز جمعه در زادگاهش قزوین-بهشت حسینی تشییع و به خاک سپرده شد.

قشم فور یو