تصاویر: تمرین Photo EX در رزمایش مرکب ۲۰۲۳
در این مرحله از رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳، یگان‌های شناور ایران، چین و روسیه تمرین «Photo Ex» شامل صورت‌بندی و آرایش آفندی را انجام دادند.

قشم فور یو