تصاویر: جشنواره آدم برفی در همدان
جشنواره سازه های برفی با حضور گرم خانواده های همدانی در منطقه گنجنامه همدان برگزار شد.

قشم فور یو