تصاویر: جشنواره انار ساوه
نخستین جشنواره ملی انار در کسجد جامع ساوه آغاز بکار کرد.

قشم فور یو