تصاویر: حضور سخنگوی دولت در دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر بهادری جهرمی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه ,۱۹ آبان ۱۴۰۱ با حضور در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، در میان دانشجویان حاضر گردیده و با آنان به گفت و گو پرداخت.

قشم فور یو