تصاویر: «عمو نوروز» و «حاجی فیروز»های شیراز
حال و هوای شهر شیراز روزهای پایانی سال خود را تجربه می‌کند و تقویم خبر از آمدن نوروز می‌دهد.مردم سرزمین‌مان به تکاپو افتاده‌اند تا از آداب و رسوم پیش از نوروز در ایران جا نمانند و سنت‌ها را به جای بیاورند «عمو نوروز» و «حاجی فیروز» شخصیت‌های داستانی نوروز شادی و نشاط نوروزی را با نواهای خود به میان مردم شیراز آورده‌اند. عمو نوروز و حاجی فیروز دو تن از پیام‌آوران نوروزی هستند که از زمان باستان به شهرها و روستاها می‌رفتند و نوید نوروز می‌دادند، اشعار شاد می‌خواندند و حتی نمایش‌های خیابانی و میدانی اجرا می‌کردند.

قشم فور یو