تصاویر: مسابقات نادکاپ شریف
بیست و سومین دوره مسابقات و جشنواره ملی آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی دانشگاه صنعتی شریف (نادکاپ شریف) برای شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان، صبح جمعه (۱۹ اسفند ۱۴۰۱) در این دانشگاه برگزار شد.

قشم فور یو