تصاویر: پرواز دسته جمعی سارها
هزاران سار هنگام غروب خورشید با پروازهای دسته جمعی به صورت هماهنگ شکل‌های انتزاعی ایجاد می‌کنند.

قشم فور یو