تکمیل یک قطعه دیگر از پازل فرگشت با کشف فسیل‌های ۵۵۰ میلیون ساله
در حالی که تعیین ظاهر اسکلت نخستی‌ترین موجودات تاکنون غیرممکن بود، کشف فسیل‌های ۵۵۰ میلیون ساله اکنون این معمای چند صد ساله در مورد اولین موجودات دارای اسکلت را حل کرده‌اند. انفجار کامبرین (Cambrian explosion) رویداد فرگشتی نسبتا کوتاهی بود که در آغاز دوره کامبرین، نزدیک به ۵۴۲ میلیون سال پیش رخ داد که طی آن بسیاری از شاخه‌های اصلی حیوانات، همانگونه که فسیل‌ها نشان می‌دهند، پدید آمدند.

قشم فور یو