جمعیت جهان چند روز دیگر ۸ میلیارد نفر می‌شود!
جمعیت جهان در تاریخ ۲۴ آبان به ۸ میلیارد نفر می‌رسد و در ۲۰۲۳ هند پرجمعیت‌ترین کشور دنیا می‌شود.

قشم فور یو