درخواست جالب مادر ایلان ماسک / پسرم نفرت فراوانی برای خودش خریده است
«مِی ماسک»، مادر ایلان ماسک از مردم خواسته است که با پسرش بد رفتاری نکنند. او به عنوان بخشی از مصاحبه‌ای برای یک مستند درباره پسرش صحبت کرد. «می ماسک»، ایلان را یک نابغه توصیف و درباره اینکه چگونه موفقیت عظیم او، دلیلی برای «نفرت فراوان» شده است. ماسک هفته‌هاست که در سرفصل اخبار قرار دارد. ابتدا برای پیشنهاد خرید توییتر، سپس برای عقب‌نشینی از آن و سپس برای بازگشت به مسیر و در نهایت عقد معامله.

قشم فور یو