دستاورد دانشمندان ژاپنی: طراحی کوچکترین باکتری مصنوعی جهان که می‌تواند به تنهایی حرکت کند
باکتری‌های مصنوعی معمولاً نمی‌توانند به تنهایی حرکت کنند. اما اکنون دانشمندان ژاپنی موفق شده‌اند کوچکترین شکل حیات مصنوعی یعنی نوعی باکتری را طراحی کنند که به تنهایی حرکت می‌کند. نتایج مطالعه جدید دانشمندان به چگونگی درک تکامل و منشأ حرکت سلولی کمک می‌کند. همچنین مطالعه کوچک‌ترین باکتری جهان می‌تواند برای توسعه حرکت میکروربات‌های شبیه‌ساز سلولی یا موتور‌های مبتنی بر پروتئین مورد استفاده قرار گیرد.

قشم فور یو