سرگذشت زندگی ادیسون؛ شاگرد کودنی که نابغه شد
در دنیای ما چه بسیار استعداد‌هایی که کشف نشدند و مردمان به سادگی از کنار آن‌ها گذشتند و کم نیستند افرادی که با پشتکار خود و تشویق اطرافیان به نابغه‌ای بی بدیل تبدیل شدند.شاید هم می‌شود اینگونه گفت که همه انسان‌ها با استعدادی خاص قدم به این دنیا می‌گذارند و اینکه چگونه این استعداد را کشف و به شکوفایی برسانند همتی بسیار می‌طلبد. یکی از همین انسان‌های پیرامون ما ادیسون بود. مخترعی که در ابتدا، کودکی کودن می‌نمود که از درک ساده‌ترین درس‌های مدرسه عاجز و ناتوان بود.

قشم فور یو