ویدیو / اشک و افسوس هوادارن ولز
اشک و افسوس هوادارن ولز پس از باخت مقابل ایران را ببینید.

قشم فور یو