ویدیو / جمهوری آذربایجان؛ مسجد «شاه سلطان حسین» به زباله‌دانی تبدیل شد
خبرنگاری که در حال ارائه گزارش از شاه سلطان حسین بود گفت که در حین فیلمبرداری شاهد تخلیه زباله‌های تراکتور متعلق به شهرداری در منطقه بودیم. مسجد شاه سلطان حسین واقع در شهرک نوخانی جمهوری آذربایجان از آثار تاریخی قرن هجدهم است که در وضعیت اسفباری قرار گرفته است.

قشم فور یو