ویدیو / عادل فردوسی‌پور در جمع دانشجویان متحصن دانشگاه شریف: جای دانشجو پشت میله زندان نیست / نیروهای لباس‌شخصی را برای دانشجوها نباید به کار برد
عادل فردوسی‌پور استاد دانشگاه شریف در جمع دانشجویان متحصن این دانشگاه گفت: جای دانشجو پشت میله زندان نیست. همه مردم ایران خواهان آزادی بی‌قیدوشرط دانشجوهای در بند هستند. این خواسته حداقلی نه تنها این دانشگاه، بلکه تمام دانشگاه‌هاست.

قشم فور یو