ویدیو / فرید زکریا روایت می کند: در سفرم به کی یف از اوکراین و پوتین چه فهمیدم؟
فرید زکریا تحلیلگر مشهور در شبکه سی ان ان روایتی از مشاهدات خود در سفر به پایتخت اوکراین را با نگاهی تحلیل بیان کرده است.

قشم فور یو