ویدیو / قطع کردن میکروفن نماینده چابهار در مجلس
معین الدین سعیدی نماینده چابهار در حال تذکر به دلیل حوادث زاهدان و خاش بود که میکروفن او را قطع کردند.

قشم فور یو