ویدیو / همایون اسعدیان، کارگردان: صداوسیما هیچی نیست، هر چی دارید از ماست / آقای جبلی! تو کی هستی که بخواهی به هنرمندان کار بدی یا نه
ویدیو / همایون اسعدیان، کارگردان: صداوسیما هیچی نیست، هر چی دارید از ماست / آقای جبلی! تو کی هستی که بخواهی به هنرمندان کار بدی یا نه

قشم فور یو