ویدیو / کنیا؛ تصاویری از داور فوتبال در حین مصرف مواد مخدر در بین مسابقه
یک داور فوتبال در کنیا، در زمان بین دو نیمه فوتبال، در راهروی ورزشگاه اقدام به مصرف مواد مخدر کرد.

قشم فور یو