۱۰ فیلم ترسناک با یک سکانس ویرانگر و تهوع آوری که کمتر کسی جرأت تماشایشان را دارد
در شرایطی که فیلم های ترسناک متعددی با سکانس های به شدت تکان دهنده وجود دارد، برخی سکانس ها در فیلم های ترسناک هستند که تماشای آن ها برای مخاطب تقریباً غیرممکن است. اگر چه این فیلم ها در خونریزی و خشونت یک مرحله از فیلم های قبلی جلوتر می روند اما این بدان معنا نیست که این سکانس های تکان دهنده از خشن ترین و خونین ترین فیلم های ترسناک باشد. ترسناک ترین و تکان دهنده ترین سکانس ها باید با دقت و احساس بی نقصی تولید شوند. بله درست است، برخی فیلم های ترسناک رویکردی بیشتر روانشناختی را در پیش گرفته و پیش از رو کردن برگ برنده اصلی، ترس، تنش و اضطراب اجتماعی ما را به شدیدترین شکل ممکن تحریک می کنند.

قشم فور یو